preloader

§1. Definities

1. Postadres – naam en achternaam of naam van de instelling, locatie in de stad (in het geval van een stad verdeeld in straten: straat, gebouwnummer, appartement- of pandnummer; in het geval van een stad niet verdeeld in straten: plaatsnaam en woningnummer), postcode en woonplaats.
2. Klachtadres:
Voordat u een klacht indient, kunt u contact met ons opnemen – info@woodoffire.pl
3. Contactgegevens:
Adres: 51-114 Wrocław, ul. Obornicka 93a/2
E-mail: info@woodoffire.pl
Tel: +48 695 166 033, +48 601 883 938
Bankrekening: 74 1140 2004 0000 3502 7841 9632
4. Levering – type transportservice samen met de bezorgkosten.
5. Aankoopbewijs – factuur, factuur of kwitantie afgegeven in overeenstemming met de Wet op de Goederen- en Dienstenbelasting van 11 maart 2004, zoals gewijzigd, en andere relevante wettelijke bepalingen.
6. Productkaart – één subpagina van de winkel met informatie over één product.
7. Klant – een volwassen natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, een rechtspersoon of een organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid maar wel met rechtsbevoegdheid, die een aankoop doet bij de Verkoper die rechtstreeks verband houdt met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
8. Burgerlijk Wetboek – de Wet op het Burgerlijk Wetboek van 23 april 1964, zoals gewijzigd.
9. Code voor goede praktijken – een reeks gedragsregels, met name de ethische en professionele normen bedoeld in artikel 2, punt. 5 van de Wet ter bestrijding van oneerlijke marktpraktijken van 23 augustus 2007, zoals gewijzigd.
10. Consument – ​​een volwassen natuurlijke persoon met volledige rechtsbevoegdheid, die een aankoop doet bij de Verkoper die niet rechtstreeks verband houdt met zijn of haar bedrijfs- of beroepsactiviteit.
11. Winkelmandje – een lijst met producten die is samengesteld uit de producten die in de winkel worden aangeboden op basis van de keuzes van de Koper.
12. Koper – zowel consument als klant.
13. Plaats van levering van het artikel – postadres of afhaalpunt aangegeven in de bestelling door de Koper.
14. Moment van levering van de zaak – het moment waarop de Koper, of een door hem aangewezen derde om de zaak op te halen, de zaak in bezit neemt.
15. Betaling – betalingswijze voor het voorwerp van het contract en de levering.
16. Consumentenrecht – Wet op de consumentenrechten van 30 mei 2014.
17. Product – de minimale en ondeelbare hoeveelheid artikelen die het voorwerp kunnen uitmaken van een bestelling en die in de winkel wordt opgegeven als maateenheid bij het bepalen van de prijs (prijs/eenheid).
18. Voorwerp van het contract – producten en levering die het voorwerp zijn van het contract.
19. Onderwerp van de prestatie – voorwerp van het contract.
20. Afhaalpunt – plaats van levering van artikelen anders dan het postadres, vermeld in de lijst die door de Verkoper in de winkel wordt verstrekt.
21. Zaak – een roerende zaak die het voorwerp kan zijn of uitmaakt van een contract.
22. Winkel – online dienst waarmee de Koper een bestelling kan plaatsen, beschikbaar op: www.woodoffire.pl
23. Verkoper: Pich & Schirmeisen s.c.
24. Systeem – een geheel van samenwerkende IT-apparaten en software, die de verwerking en opslag garanderen, evenals het verzenden en ontvangen van gegevens via telecommunicatienetwerken met behulp van een eindapparaat dat geschikt is voor een bepaald type netwerk, gewoonlijk internet genoemd.
25. Levertijd – het aantal uren of werkdagen vermeld op de productkaart.
26. Overeenkomst – een overeenkomst gesloten buiten de bedrijfsruimte of op afstand in de zin van de Wet Consumentenrechten van 30 mei 2014 Consumenten en een verkoopovereenkomst in de zin van art. 535 van het Burgerlijk Wetboek van 23 april 1964 in het geval van kopers.
27. Defect – zowel een fysiek als een juridisch defect.
28. Fysiek defect – niet-overeenstemming van het verkochte artikel met het contract, in het bijzonder als het artikel:
a. het geen eigenschappen heeft die een dergelijke zaak zou moeten hebben op grond van het in de overeenkomst gespecificeerde doel of voortvloeiend uit de omstandigheden of het doel;
b) niet de eigenschappen bezit waarvan Verkoper de Consument heeft verzekerd;
c) het niet geschikt is voor het doel waarover de consument bij het sluiten van de overeenkomst aan de verkoper heeft geïnformeerd, en de verkoper geen bezwaar heeft gemaakt tegen het beoogde gebruik ervan;
d) in onvolledige staat aan de consument is afgeleverd;
e) bij onjuiste installatie en inbedrijfstelling, indien deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door Verkoper of een derde waarvoor Verkoper verantwoordelijk is, of door de Consument die de van Verkoper ontvangen instructies heeft opgevolgd;
f) het niet de eigenschappen heeft die worden gegarandeerd door de fabrikant of zijn vertegenwoordiger of door de persoon die het artikel in het kader van zijn bedrijfsactiviteit op de markt brengt en door de persoon die zichzelf als fabrikant presenteert door zijn naam, handelsmerk of andere onderscheidende kenmerken te plaatsen merk op het verkochte artikel, tenzij de verkoper deze garanties niet kende of, naar redelijk oordeel, niet had kunnen weten, of de beslissing van de consument om de overeenkomst te sluiten niet had kunnen beïnvloeden, of als de inhoud ervan werd gecorrigeerd vóór het sluiten van de overeenkomst.
29. Juridisch gebrek – een situatie waarin het verkochte artikel eigendom is van een derde partij of bezwaard is met de rechten van een derde partij, evenals als de beperking in het gebruik of de verwijdering van het artikel voortvloeit uit een beslissing of uitspraak van een bevoegde autoriteit.
30. Bestelling – Via de winkel ingediende wilsverklaring van de Koper, waarin duidelijk wordt vermeld: het soort en de hoeveelheid producten; soort levering; betalingsmiddel; plaats van levering van het artikel, gegevens van de Koper en rechtstreeks gericht op het sluiten van een overeenkomst tussen Koper en Verkoper.

§2 Algemene voorwaarden

1. Het contract wordt gesloten in het Pools, in overeenstemming met de Poolse wet en deze regelgeving.
2. De plaats van levering van het artikel moet zich op het grondgebied van de Republiek Polen bevinden.
3. Verkoper is verplicht en verbindt zich ertoe diensten te verlenen en artikelen vrij van gebreken te leveren.
4. Alle door de Verkoper opgegeven prijzen zijn uitgedrukt in Poolse valuta en zijn brutoprijzen (inclusief BTW). De productprijzen zijn exclusief de bezorgkosten, die vermeld staan ​​in de bezorgprijslijst.
5. Alle termijnen worden berekend overeenkomstig Art. 111 van het Burgerlijk Wetboek, d.w.z. een in dagen gespecificeerde periode eindigt bij het verstrijken van de laatste dag, en als het begin van een in dagen gespecificeerde periode een bepaalde gebeurtenis is, wordt bij de berekening geen rekening gehouden met de dag waarop deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden. de periode.
6. Bevestiging, openbaarmaking, registratie en beveiliging van alle belangrijke bepalingen van het contract om in de toekomst toegang te krijgen tot deze informatie vindt plaats in de vorm van een orderbevestiging door naar het aangegeven e-mailadres te sturen: bestelgegevens, informatie over het recht om de overeenkomst te herroepen, dit reglement in pdf-versie, voorbeeldformulier voor herroeping in pdf-versie, links om zelf te downloaden
regelgeving en modelherroeping van het contract.
7. Productfoto’s op productkaarten zijn, tenzij anders vermeld, uitsluitend voor illustratieve doeleinden. Dit betekent dat deze foto’s geen afgewerkte producten tonen die te koop worden aangeboden, maar voorbeelden tonen van producten die op individueel verzoek van de Koper door de Verkoper kunnen worden vervaardigd. Daarom is het werkelijke uiterlijk en de kleur van de producten bij elke bestelling anders en kan deze afwijken van die op de foto’s.
8. De Verkoper informeert over bekende garanties die door derden worden verleend voor in de winkel beschikbare producten.
9. De Verkoper brengt geen kosten in rekening voor communicatie met hem via middelen voor communicatie op afstand, en de Koper zal de kosten dragen voor het bedrag dat voortvloeit uit de overeenkomst die is gesloten met een derde die hem een ​​specifieke dienst levert die communicatie op afstand mogelijk maakt.
10. De koper kan ervoor kiezen om zijn/haar gegevens door de winkel te laten onthouden om het plaatsen van een nieuwe bestelling te vergemakkelijken. Hiertoe dient de Koper de login en het wachtwoord op te geven die nodig zijn om toegang te krijgen tot zijn account. De login en het wachtwoord zijn een reeks tekens die zijn ingesteld door de Koper, die verplicht is deze geheim te houden en te beschermen tegen ongeoorloofde toegang door derden. De koper heeft op elk moment de mogelijkheid om gegevens in te zien, te corrigeren, bij te werken en het account in de winkel te verwijderen.
11. De Verkoper leeft de code van goede praktijk na.

§3 Sluiting van de overeenkomst en uitvoering

1. Bestellingen kunnen 24 uur per dag worden geplaatst.
2. Om een ​​bestelling te plaatsen dient de Koper in ieder geval de volgende stappen uit te voeren, waarvan sommige vele malen herhaald kunnen worden:
a. het toevoegen van een product aan de winkelwagen;
b) keuze van het type levering;
c) selectie van de betalingswijze;
d.het plaatsen van een bestelling in de winkel door middel van de knop ‘Bestellen en betalen’.
3. Het sluiten van de overeenkomst met de consument vindt plaats op het moment dat de bestelling wordt geplaatst.
4. De bestelling van de consument die bij levering is betaald, wordt onmiddellijk verwerkt en de bestelling die per bankoverschrijving of via het elektronische betalingssysteem is betaald, wordt verwerkt nadat de betaling van de consument op de rekening van de verkoper is bijgeschreven, wat binnen 3 dagen na het plaatsen van de bestelling moet gebeuren. tenzij de consument buiten zijn schuld niet aan de verplichting heeft kunnen voldoen en de verkoper hierover heeft geïnformeerd.
5. Het sluiten van de overeenkomst met de Klant vindt plaats door aanvaarding van de bestelling door de Verkoper, waarvan hij de Klant binnen 48 uur na het plaatsen van de bestelling op de hoogte stelt.
6. De bestelling onder rembours van de klant wordt onmiddellijk na het sluiten van het contract verwerkt, en de bestelling die per bankoverschrijving of via het elektronische betalingssysteem wordt betaald, wordt verwerkt na het sluiten van het contract en het plaatsen van de betaling van de klant op de rekening van de verkoper.
7. De uitvoering van de bestelling van de Klant kan afhankelijk zijn van de betaling van de gehele of een deel van de bestelwaarde of van het verkrijgen van een handelskredietlimiet van ten minste de waarde van de bestelling of van de toestemming van de Verkoper om de bestelling bij aflevering te verzenden (betaald bij aflevering).
8. Het voorwerp van het contract wordt verzonden binnen de op de productkaart aangegeven tijd, en bij bestellingen bestaande uit meerdere producten binnen de langste termijn vermeld op de productkaart. De termijn gaat in op het moment dat de bestelling is afgerond.
9. Het gekochte voorwerp van het contract wordt verzonden via het door de Koper gekozen leveringstype naar de plaats van levering van de goederen die door de Koper in de bestelling is aangegeven.
10. In het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Koper is Verkoper bevoegd om een ​​uitnodiging voor het invullen van een post-sale-enquête naar het e-mailadres van Koper te sturen. De enquête wordt gebruikt om de meningen over de transactie te peilen. De koper kan de enquête vrijwillig invullen.

§4 Recht om het contract te herroepen

1. De consument heeft op grond van art. 27 van de Consumentenwet het recht om een ​​overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen en zonder kosten te herroepen, met uitzondering van de kosten vermeld in Art. 33, kunst. 34 Consumentenrecht.
2. De termijn voor herroeping van een overeenkomst op afstand bedraagt ​​14 dagen vanaf de datum van levering van het artikel. Om aan de termijn te voldoen is het voldoende om vóór het verstrijken van de termijn een verklaring te sturen.
3. De consument kan een verklaring van herroeping van de overeenkomst indienen op het formulier, waarvan het model is bijgevoegd als bijlage nr. 2 bij de consumentenwet, of in een andere vorm die in overeenstemming is met de consumentenwet.
4. De Verkoper bevestigt de ontvangst van de verklaring van herroeping van de overeenkomst onmiddellijk per e-mail aan de Consument (verstrekt bij het sluiten van de overeenkomst en een andere indien deze in de ingediende verklaring is verstrekt).
5. In geval van herroeping van het contract wordt het contract als niet gesloten beschouwd.
6. De consument is verplicht het artikel onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de datum waarop hij de overeenkomst heeft herroepen, aan de verkoper te retourneren. Om de deadline te halen, volstaat het om de artikelen vóór de vervaldatum te retourneren.
7. De consument zendt de artikelen die voorwerp zijn van de overeenkomst waaruit hij heeft herroepen, voor eigen rekening en risico terug.
8. De consument draagt ​​niet de kosten van het aanbieden van digitale inhoud die niet op een materiële drager is vastgelegd als hij of zij niet vóór het verstrijken van de termijn voor herroeping van de overeenkomst met de uitvoering heeft ingestemd of niet op de hoogte is gesteld van het verlies van zijn of haar haar recht om de overeenkomst te herroepen op het moment dat deze toestemming werd verleend, of de ondernemer heeft geen bevestiging gegeven in overeenstemming met Art. 15 sectie 1 en kunst. 21 sectie 1. Consumentenrecht.
9. De consument is verantwoordelijk voor de waardevermindering van het artikel dat voorwerp van de overeenkomst is en dat voortvloeit uit een gebruik ervan dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het artikel vast te stellen.
10. De Verkoper zal onmiddellijk, uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de datum van ontvangst van de door de Consument ingediende verklaring van herroeping van de overeenkomst, alle door de Consument gedane betalingen terugbetalen, inclusief de kosten van levering van de goederen, en indien de Consument heeft gekozen voor een andere leveringsmethode dan de goedkoopste standaard leveringsmethode die door de Verkoper wordt aangeboden, de Verkoper zal de extra kosten niet aan de Consument vergoeden in overeenstemming met artikel 33 van de Consumentenwet.
11. De Verkoper betaalt de betaling voor de goederen terug minus de toegekende korting, d.w.z. de Consument ontvangt het bedrag dat hij daadwerkelijk heeft betaald.
12. Verkoper stort het bedrag terug op de bankrekening, tenzij de Consument uitdrukkelijk heeft ingestemd met een andere betaalmethode waaraan voor hem geen kosten verbonden zijn.
13. De Verkoper mag wachten met de terugbetaling van de van de Consument ontvangen betaling totdat hij het artikel terugkrijgt of totdat de Consument bewijs levert van terugzending, afhankelijk van welke gebeurtenis zich het eerst voordoet.
14. Op grond van artikel 38 van de Consumentenwet heeft de consument niet het recht om de overeenkomst te herroepen:
a. waarbij de prijs of vergoeding afhankelijk is van schommelingen op de financiële markt waarover Verkoper geen controle heeft en die zich kunnen voordoen vóór de uiterste datum voor herroeping van de overeenkomst;
b) waarbij het voorwerp van de dienst een niet-geprefabriceerd artikel is, vervaardigd volgens de specificaties van de consument of dient om aan zijn/haar behoeften te voldoen
geïndividualiseerde behoeften;
c) waarbij het onderwerp van de dienst een artikel is dat snel bederft of een korte houdbaarheid heeft;
(d) waarbij het voorwerp van de dienst een artikel is dat in een verzegelde verpakking wordt geleverd en dat om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kan worden geretourneerd na opening van de verpakking, als de verpakking na levering is geopend;
e) waarbij het onderwerp van de dienst zaken zijn die na levering door hun aard onlosmakelijk met andere zaken zijn verbonden;
f waarbij het voorwerp van de dienst bestaat uit geluids- of beeldopnamen of computerprogramma’s die in een verzegelde verpakking worden geleverd, indien de verpakking na levering is geopend;
g) voor de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is opgeslagen, als de uitvoering van de dienst is begonnen met uitdrukkelijke toestemming van de consument vóór het verstrijken van de termijn voor herroeping van de overeenkomst en nadat de ondernemer hem heeft geïnformeerd over het verlies van het recht op het contract opzeggen;
h voor de bezorging van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten

§5 Garantie

1. Verkoper overeenkomstig art. 558§1 van het Burgerlijk Wetboek sluit de aansprakelijkheid jegens klanten voor fysieke en juridische gebreken volledig uit (garantie).
2. De Verkoper is jegens de Consument aansprakelijk onder de voorwaarden vermeld in Art. 556 van het Burgerlijk Wetboek en daaropvolgende voor gebreken (garantie).
3. Als in het geval van een overeenkomst met een consument een fysiek defect wordt ontdekt binnen een jaar vanaf de datum van levering van het artikel, wordt aangenomen dat dit bestond op het moment dat het gevaar op de consument werd overgedragen.
4. Indien het verkochte artikel een gebrek vertoont, kan de consument:
a. een aangifte indienen waarin om prijsverlaging wordt verzocht;
b) een verklaring van herroeping van de overeenkomst indienen;
tenzij de Verkoper het gebrekkige artikel onmiddellijk en zonder al te veel ongemak voor de Consument vervangt door een exemplaar zonder gebreken of het gebrek verwijdert. Indien de zaak echter reeds door de Verkoper is vervangen of gerepareerd of de Verkoper niet heeft voldaan aan de verplichting om de zaak te vervangen door een exemplaar zonder gebreken of het gebrek te verwijderen, heeft hij niet het recht om de zaak te vervangen of het gebrek te verwijderen.
5. De Consument kan, in plaats van het door de Verkoper voorgestelde gebrek op te heffen, eisen dat het artikel wordt vervangen door een artikel zonder gebreken of, in plaats van het artikel te vervangen, verzoeken dat het gebrek wordt opgeheven, tenzij het artikel in overeenstemming wordt gebracht met de overeenkomst op de door de Consument gekozen wijze onmogelijk is of buitensporige kosten zou vergen in vergelijking met de door de Verkoper voorgestelde methode, en bij de beoordeling van de buitensporige kosten, de waarde van het artikel vrij van gebreken, het type en de omvang van het gevonden gebrek , en er wordt rekening gehouden met het ongemak waaraan de consument zou worden blootgesteld aan een andere wijze van bevrediging.
6. De consument kan de overeenkomst niet herroepen als het gebrek onbeduidend is.
7. Indien het verkochte artikel een gebrek vertoont, mag de consument ook:
a. eisen dat het artikel wordt vervangen door een exemplaar zonder gebreken;
b) het opheffen van het gebrek eisen.
8. De Verkoper is verplicht om het gebrekkige artikel binnen een redelijke termijn te vervangen door een exemplaar zonder gebreken of het gebrek te verwijderen zonder al te veel ongemak voor de Consument.
9. De Verkoper kan weigeren aan het verzoek van de Consument te voldoen als het in overeenstemming brengen van het gebrekkige artikel op de door de koper gekozen wijze onmogelijk is of buitensporige kosten zou vergen in vergelijking met de andere mogelijke methode om het aan de overeenkomst te laten voldoen.
10. Als het defecte artikel is geïnstalleerd, kan de consument eisen dat de verkoper het demonteert en opnieuw installeert, nadat het door een exemplaar zonder gebreken is vervangen of het defect is verwijderd, maar hij of zij is verplicht een deel van de daarmee samenhangende kosten te dragen die de kosten overschrijden. prijs van het verkochte artikel of kan van de verkoper betaling eisen van een deel van de kosten van demontage en hermontage, tot maximaal de prijs van het verkochte artikel. Bij tekortkoming in de nakoming van de verplichting door Verkoper is de Consument bevoegd deze werkzaamheden voor rekening en risico van Verkoper te verrichten.
11. Een consument die gebruik maakt van garantierechten is verplicht het defecte artikel op kosten van de verkoper af te leveren op het klachtenadres, en indien de levering van het artikel door de consument vanwege het soort artikel of de wijze van installatie buitensporig zou zijn. moeilijk wordt, is de consument verplicht het artikel ter beschikking te stellen aan de verkoper op de plaats waar het goed zich bevindt. In geval van niet-nakoming van de verplichting door de Verkoper
De consument heeft het recht de artikelen voor rekening en risico van de verkoper te retourneren.
12. De kosten van vervanging of reparatie zijn voor rekening van de Verkoper, behalve in de situatie beschreven in §5 punt 10.
13. De verkoper is verplicht het defecte artikel van de consument te accepteren in geval van vervanging van het artikel door een exemplaar zonder gebreken of in geval van herroeping van de overeenkomst.
14. Verkoper reageert binnen veertien dagen op:
a. verklaringen waarin om prijsverlaging wordt verzocht;
b) verklaring van herroeping van het contract;
c) eisen dat het artikel wordt vervangen door een exemplaar zonder gebreken;
d) om verwijdering van het defect te verzoeken.
Voor het overige wordt aangenomen dat de verklaring of het verzoek van de Consument gerechtvaardigd is.
15. De Verkoper is aansprakelijk onder de garantie als een fysiek defect wordt ontdekt binnen twee jaar vanaf de datum van levering van het artikel aan de Consument, en als het voorwerp van de verkoop een gebruikt artikel is vóór het verstrijken van een jaar vanaf de datum waarop het artikel is afgeleverd. van de levering van het artikel aan de consument.
16. De aanspraak van de consument op opheffing van het gebrek of vervanging van het verkochte artikel door een exemplaar zonder gebreken vervalt één jaar na de datum van ontdekking van het gebrek, maar niet eerder dan twee jaar vanaf de datum van levering van het artikel aan de Consument, en als het voorwerp van de verkoop een gebruikt artikel is vóór het verstrijken van het jaar vanaf het moment dat het artikel aan de Consument is geleverd.
17. Indien de houdbaarheidstermijn van het door de Verkoper of de fabrikant gespecificeerde artikel verstrijkt na twee jaar vanaf de datum van levering van het artikel aan de Consument, is de Verkoper aansprakelijk onder de garantie voor fysieke gebreken van het artikel die vóór het verstrijken van de termijn zijn aangetroffen. deze periode.

18. Binnen de in §5 punten 15-17 genoemde termijnen kan de consument een verklaring van herroeping van het contract of een prijsverlaging indienen vanwege een fysiek defect van het verkochte artikel, en als de consument heeft verzocht om vervanging van het artikel door een zonder gebreken of het verwijderen van het gebrek, begint de termijn voor het indienen van de verklaring van herroeping van het contract of de prijsverlaging bij het ineffectief verstrijken van de termijn voor het vervangen van het artikel of het verwijderen van het gebrek.
19. In geval van onderzoek bij een rechtbank of scheidsgerecht naar een van de garantierechten, wordt de termijn voor het uitoefenen van andere rechten die de Consument ter zake toekomt opgeschort tot de definitieve afronding van de procedure. Het geldt dienovereenkomstig ook voor bemiddelingsprocedures. De termijn voor het uitoefenen van andere garantierechten waarop de consument recht heeft, begint echter te lopen vanaf de datum van de weigering van de rechtbank om de voor de bemiddelaar gesloten schikking goed te keuren of de datum van de ondoelmatige beëindiging van de bemiddeling.
20. §5 punten 15-16 zijn van toepassing op de uitoefening van rechten onder de garantie voor juridische gebreken van het verkochte artikel, behalve dat de termijn begint te lopen vanaf de dag waarop de Consument kennis heeft genomen van het bestaan ​​van het gebrek, en als de Consument pas op de hoogte is gesteld van het bestaan ​​van het gebrek als gevolg van een actie ingesteld door een derde partij – vanaf de datum waarop het vonnis in het geschil met de derde partij definitief werd.
21. Indien de consument vanwege een gebrek aan het artikel een verklaring van herroeping van de overeenkomst of een verlaging van de prijs heeft afgelegd, kan hij vergoeding eisen van de schade die hij heeft geleden als gevolg van het sluiten van de overeenkomst, zonder op de hoogte te zijn van het bestaan van het gebrek, zelfs als de schade het gevolg is van omstandigheden waarvoor de verkoper niet aansprakelijk is, en in het bijzonder terugbetaling kan eisen van de kosten van het sluiten van de overeenkomst, de kosten van het ophalen, vervoeren, opslaan en verzekeren van de goederen, vergoeding van gemaakte kosten voor zover hij er geen voordeel uit heeft gehaald en deze niet van een derde heeft ontvangen, en vergoeding van de proceskosten. Dit doet geen afbreuk aan de bepalingen inzake de verplichting om schade op algemene beginselen te herstellen.
22. Het verstrijken van een termijn voor het opsporen van een defect sluit de uitoefening van garantierechten niet uit als de Verkoper het defect op frauduleuze wijze heeft verborgen.
23. Indien de Verkoper verplicht is de Consument een dienst of een financieel voordeel te verlenen, zal deze zonder onnodige vertraging worden uitgevoerd, uiterlijk binnen de door de wet bepaalde termijn.

§6 Privacybeleid en beveiliging van persoonlijke gegevens

1. De beheerder van de databases met persoonsgegevens verstrekt door Consumenten is de Verkoper.
2. De Verkoper verbindt zich ertoe persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens van 29 augustus 1997 en de Wet betreffende het verlenen van elektronische diensten van 18 juli 2002. Door zijn persoonlijke gegevens aan de Verkoper te verstrekken bij het plaatsen van een bestelling, stemt de Koper in met de verwerking ervan door de Verkoper om de bestelling te voltooien. De koper heeft op ieder moment de mogelijkheid om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, bij te werken en te verwijderen.
3. Gedetailleerde regels voor het verzamelen, verwerken en opslaan van persoonlijke gegevens die worden gebruikt om bestellingen door de winkel te verwerken, worden beschreven in het Privacybeleid, dat u kunt vinden op:

Polityka prywatności

§7 Slotbepalingen

1. Geen van de bepalingen van dit reglement heeft tot doel inbreuk te maken op de rechten van Koper. Het kan ook niet op deze manier worden geïnterpreteerd, omdat in geval van niet-naleving van enig onderdeel van de regelgeving met de toepasselijke wetgeving, de Verkoper de absolute naleving en toepassing van deze wet verklaart in plaats van de betwiste bepaling van de regelgeving.
2. Geregistreerde kopers worden elektronisch op de hoogte gebracht van wijzigingen in de regelgeving en de reikwijdte ervan (via het e-mailadres dat is opgegeven bij registratie of bestelling). De kennisgeving wordt minimaal 30 dagen vóór de inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving verzonden. Er zullen wijzigingen worden doorgevoerd om de regelgeving aan te passen aan de toepasselijke juridische status.
3. De actuele versie van het reglement is voor de Koper altijd beschikbaar in de winkel onder het tabblad Reglementen op:
https://www.woodoffire.pl/regulamine
Tijdens de uitvoering van de bestelling en gedurende de hele periode van after-sales zorg is de Koper gebonden aan de regels die hij bij het plaatsen van de bestelling heeft aanvaard. Behalve in de situatie waarin de Consument deze als minder gunstig beschouwt dan de huidige en de Verkoper informeert over de keuze voor de huidige als bindend.
4. Op zaken die niet in dit reglement geregeld zijn, zijn de relevante toepasselijke wettelijke bepalingen van toepassing.
5. Geschillen over de met de consument gesloten overeenkomst worden, indien de consument een dergelijke wil kenbaar maakt, opgelost door middel van een bemiddelingsprocedure bij de Provinciale Inspecties van de Handelsinspectie of een proces bij de arbitragerechter van de Provinciale Inspectie van de Handelsinspectie of via een gelijkwaardige procedure. en wettige methoden voor nagerechtelijke of buitengerechtelijke beslechting van door de consument aangegeven geschillen. Uiteindelijk wordt de zaak beslecht door de rechtbank met lokale jurisdictie en de materie.
6. Geschillen over de met de Klant gesloten overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Verkoper of door middel van door partijen overeengekomen mediation.

 

 

Leer onze producten van dichtbij kennen

Bestel een sampler en ervaar het unieke karakter van hout gestookt volgens de Japanse Shou Sugi Ban methode.

    VOORNAAM EN ACHTERNAAM / BEDRIJFSNAAM

    E-MAIL

    TELEFOON

    BERICHT