preloader

I. Algemene bepalingen

 1. Dit privacybeleid van de online winkel heeft een informatief karakter, wat betekent dat het geen bron van verplichtingen is voor de klanten van de online winkel.
 2. De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die via de online winkel worden verzameld, is: Pich & Schirmeisen s.c. Adres: 51-114 Wrocław, ul. Obornicka 93a/2
 • E-mail: info@woodoffire.pl NIP: 8952201164 REGON: 382372719 hierna “Verwerkingsverantwoordelijke” genoemd en tevens de Dienstverlener van de online winkel en de Verkoper.
 1. De Verwerkingsverantwoordelijke heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming benoemd, die per e-mail kan worden gecontacteerd voor alle zaken met betrekking tot gegevensbescherming.
 2. Persoonsgegevens van de Dienstontvanger en Klant worden verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens van 29 augustus 1997 (Dz.U. 1997 nr. 133, pos. 883, zoals gewijzigd, hierna de “Wet bescherming persoonsgegevens”) en de wet betreffende het verlenen van elektronische diensten van 18 juli 2002 (Dz.U. 2002 nr. 144, pos. 1204, zoals gewijzigd).
 3. De Verwerkingsverantwoordelijke besteedt bijzondere zorg aan de bescherming van de belangen van de betrokken personen en zorgt er met name voor dat de door hem verzamelde gegevens rechtmatig worden verwerkt; voor welbepaalde, rechtmatige doeleinden worden verzameld en niet verder worden verwerkt op een wijze die on verenigbaar is met deze doeleinden; feitelijk juist en passend zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, en worden bewaard in een vorm die de identificatie van de betrokken personen mogelijk maakt, niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking.
 4. Alle woorden, uitdrukkingen en acroniemen op deze website (bijv. Verkoper, Winkel) moeten worden begrepen volgens hun definitie in het Reglement van de online winkel, dat beschikbaar is op de website van de online winkel: www.woodoffire.pl.

II. Doel en omvang van gegevensverzameling

 1. Het doel en de omvang van de verzamelde en verwerkte gegevens van de Verwerkingsverantwoordelijke worden telkens bepaald door de acties die de Klant onderneemt in de Winkel.
 2. Mogelijke doelen van het verzamelen van persoonsgegevens van Klanten door de Verwerkingsverantwoordelijke:

Sluiten en uitvoeren van de koopovereenkomst of de overeenkomst voor het verlenen van elektronische diensten (bijv. Account), Directmarketing van eigen producten of diensten van de Verwerkingsverantwoordelijke, Uiten van een mening van de Klant over de gesloten koopovereenkomst.

 1. Mogelijke ontvangers van persoonsgegevens van Klanten van de online winkel:

Geselecteerde vervoerder of tussenpersoon die namens de Verwerkingsverantwoordelijke zendingen afhandelt, De betalingsverwerker in de online winkel, Het boekhoudkantoor dat boekhoudkundige diensten verleent namens de Verwerkingsverantwoordelijke, Overheidsinstanties, op verzoek van deze instanties en met het oog op het mogelijk vaststellen en vervolgen van vorderingen of verdediging daartegen.

 1. De Verwerkingsverantwoordelijke kan de volgende persoonsgegevens van Dienstontvangers of Klanten die de online winkel gebruiken, verwerken: voor- en achternaam; e-mailadres; contactnummer; afleveradres (straat, huisnummer, appartementsnummer, postcode, plaats, land), woon-/bedrijfs-/zeteladres (indien verschillend van het afleveradres). In het geval van Dienstontvangers of Klanten die geen consumenten zijn, kan de Verwerkingsverantwoordelijke ook de naam van het bedrijf en het btw-identificatienummer (NIP) van de Dienstontvanger of Klant verwerken.
 2. Het verstrekken van persoonsgegevens zoals bedoeld in de bovenstaande paragraaf kan noodzakelijk zijn om een koopovereenkomst of een overeenkomst voor het verlenen van elektronische diensten in de online winkel te sluiten en uit te voeren. De vereiste omvang van de gegevens die nodig zijn voor het sluiten van de overeenkomst wordt vooraf aangegeven op de website van de online winkel en in de regels van de online winkel.

III. Cookies

 1. Cookies zijn kleine tekstinformatie in de vorm van tekstbestanden die door de server worden verzonden en op de pagina van de bezoeker van de online winkel worden opgeslagen (bijv. op de harde schijf van de computer, laptop of op de geheugenkaart van de smartphone – afhankelijk van het gebruikte apparaat van de bezoeker van onze online winkel). Gedetailleerde informatie over cookies en hun ontstaansgeschiedenis is onder andere te vinden op: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko
 2. De Verwerkingsverantwoordelijke kan gegevens in cookies verwerken tijdens het bezoek van bezoekers aan de pagina van de online winkel voor de volgende doeleinden:
 • Identificatie van Klanten als ingelogd in de online winkel en weergave dat ze zijn ingelogd;
 • Opslaan van Producten in het winkelwagentje om een Bestelling te plaatsen;
 • Onthouden van gegevens uit ingevulde Bestelformulieren, enquêtes of inloggegevens voor de online winkel;
 • Aanpassing van de inhoud van de website van de online winkel aan de individuele voorkeuren van de Dienstontvanger (bijv. kleuren, lettergrootte, lay-out van de pagina) en optimalisatie van het gebruik van de pagina’s van de online winkel;
 • Het genereren van anonieme statistieken die laten zien hoe de pagina van de online winkel wordt gebruikt.
 1. De meeste internetbrowsers die op de markt beschikbaar zijn, accepteren standaard het opslaan van cookies. Iedereen kan de voorwaarden voor het gebruik van cookies bepalen via de instellingen van zijn eigen internetbrowser, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk is om (tijdelijk) de mogelijkheid om cookies op te slaan gedeeltelijk of volledig uit te schakelen – in dit laatste geval kan dit echter invloed hebben op sommige functionaliteiten van de online winkel (bijvoorbeeld het niet kunnen doorlopen van het bestelproces via het Bestelformulier vanwege het niet onthouden van Producten in het winkelwagentje tijdens de volgende stappen van het bestelproces).
 2. De instellingen van de internetbrowser met betrekking tot cookies zijn van belang voor de toestemming voor het gebruik van cookies door de online winkel – volgens de voorschriften kan een dergelijke toestemming ook worden gegeven via de instellingen van de internetbrowser. Bij gebrek aan een dergelijke toestemming moeten de instellingen van de internetbrowser met betrekking tot cookies dienovereenkomstig worden gewijzigd.
 3. Gedetailleerde informatie over het wijzigen van de instellingen met betrekking tot cookies en het zelf verwijderen ervan in de meest populaire internetbrowsers is beschikbaar in de helpsectie van de internetbrowser en op de volgende pagina’s (klik gewoon op de betreffende link):
 • in de Chrome-browser
 • in de Firefox-browser
 • in de Internet Explorer-browser
 • in de Opera-browser in de Safari-browser
 • in de Microsoft Edge-browser
 1. De Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt ook geanonimiseerde gebruiksinformatie die verband houdt met het gebruik van de online winkel (IP-adres, domein) om statistieken te genereren die nuttig zijn bij het beheer van de online winkel. Deze gegevens zijn geaggregeerd en anoniem, wat betekent dat ze geen identificerende kenmerken bevatten van de personen die de pagina van de online winkel bezoeken. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

VI. Rechtsgrondslag voor gegevensverwerking

 1. Het verstrekken van persoonsgegevens door de Klant is vrijwillig, maar het niet verstrekken van de persoonsgegevens die zijn vermeld op de website van de online winkel en in het Reglement van de online winkel, die nodig zijn voor het sluiten en uitvoeren van de koopovereenkomst, leidt ertoe dat de overeenkomst niet kan worden gesloten.
 2. De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens van de Dienstontvanger of Klant is de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij hij partij is, of het nemen van maatregelen op zijn verzoek vóór de sluiting van de overeenkomst. In geval van verwerking van gegevens voor direct marketing van eigen producten of diensten van de Verwerkingsverantwoordelijke is de wettelijke basis voor een dergelijke verwerking:

De voorafgaande toestemming van de Dienstontvanger of Klant, of De vervulling van de wettige belangen van de Verwerkingsverantwoordelijke (volgens artikel 23, lid 4, van de wet bescherming persoonsgegevens worden met name direct marketing van eigen producten of diensten van de Verwerkingsverantwoordelijke beschouwd als een wettig belang).

 1. In geval van verwerking van gegevens voor het uiten van een mening van de Klant over de gesloten koopovereenkomst is de wettelijke basis voor een dergelijke verwerking de toestemming van de Dienstontvanger of Klant.

V. Recht op controle van toegang tot de eigen persoonsgegevens

 1. De Klant heeft het recht om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en deze te corrigeren.
 2. Iedere persoon heeft het recht om de verwerking van zijn betreffende gegevens te controleren die in het gegevensbestand van de Verwerkingsverantwoordelijke zijn opgenomen, met name het recht op: verzoek om aanvulling, actualisering, correctie van persoonsgegevens, tijdelijke of permanente opschorting van de verwerking of verwijdering ervan, indien deze onvolledig, verouderd, onjuist zijn of zijn verzameld in strijd met de wet of niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
 3. In geval van toestemming van de Dienstontvanger of Klant voor de verwerking van gegevens voor direct marketing van eigen producten of diensten van de Verwerkingsverantwoordelijke kan de toestemming te allen tijde worden ingetrokken.
 4. In geval van voornemen van de Verwerkingsverantwoordelijke om of reeds gegevens van de Dienstontvanger of Klant te verwerken voor direct marketing van eigen producten of diensten van de Verwerkingsverantwoordelijke, heeft de betrokkene ook het recht om (1) een schriftelijk en gemotiveerd verzoek tot stopzetting van de verwerking van zijn gegevens in te dienen vanwege zijn bijzondere situatie of (2) bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens.
 5. Om de hierboven genoemde rechten uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke door een passend bericht schriftelijk of per e-mail te sturen naar het adres van de Verwerkingsverantwoordelijke dat aan het begin van dit privacybeleid is vermeld.

VI. Slotbepalingen

 1. De online winkel kan links bevatten naar andere websites. De Verwerkingsverantwoordelijke raadt aan om na het overstappen naar andere websites kennis te maken met het daar vastgestelde privacybeleid. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op deze online winkel.
 2. De Verwerkingsverantwoordelijke past technische en organisatorische maatregelen toe om de verwerkte persoonsgegevens adequaat te beschermen, passend bij de risico’s en de categorieën gegevens die worden beschermd, en zorgt er met name voor dat de gegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onttrekking door een onbevoegde persoon, verwerking in strijd met de geldende voorschriften, en wijziging, verlies, beschadiging of vernietiging.
 3. De Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt passende technische maatregelen om te voorkomen dat onbevoegde personen de verzonden persoonsgegevens elektronisch opvragen of wijzigen:
 • Beveiliging van de gegevensverzameling tegen ongeautoriseerde toegang,
 • Toegang tot het Account alleen na het verstrekken van een individuele login.

Leer onze producten van dichtbij kennen

Bestel een sampler en ervaar het unieke karakter van hout gestookt volgens de Japanse Shou Sugi Ban methode.

  VOORNAAM EN ACHTERNAAM / BEDRIJFSNAAM

  E-MAIL

  TELEFOON

  BERICHT